Politikalarımız

Ziyaretçi Ayndınlatma Metni

Veri sorumlusu Teks Team Gıda Nak. Temizlik San. Ve Tic. Ltd. Şti. (TEKS TEAM) güvenlik kameralarından elde etikleri kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir

Teks Team KVKK gerekliliklerini, belirlediği politika ve prosedürlerle sağladığını, KVKK’ nın 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre yerine getirmek için hazırladığı işbu aydınlatma metnini bilgilerinize sunar.

A) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Veri Sorumlusu: Teks Team Gıda Nak. Temizlik San. Ve Tic. Ltd. Şti. (TEKS TEAM)
Veri konusu kişi grubu: Ziyaretçi (Tesk Team işletme ve ofislerine ziyarete gelen kişiler)

B) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 1. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 2. Şirketimize ait sahalarda çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin ve fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması,
 3. Bölgesel ve küresel salgın hastalık durumlarında, acil müdahale yönetiminin belirlemesi ve yürütülmesi,
 4. Bilgi güvenliği süreçleri ve internet erişim yetkilerinin düzenlenmesi,
 5. Ziyaretçilerimiz ile ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemlerin gerçekleştirilmesi,
 6. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak amacıyla işlenmektedir.

C) Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Teks Team KVKK’ nın 8. madde çerçevesinde, burada konu olan kişi gruplarından elde ettiği kişisel verileri, bu metnin (B) maddesinde belirtilen ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında işler ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda belirtilen Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Kişileri, İş Ortakları, hissedarlara, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarım yapar.

 1. Hukuki işlemler için anlaşmalı şirket avukatı/hukuk şirketlerine,
 2. Adli olaylarda, talep edilmesi halinde kolluk kuvvetlerine, mahkemeler, savcılıklara,
 3. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında şirket sahası içinde iş kazası geçirmesi durumunda gereklerinin yerine getirilmesi için kolluk kuvvetlerine ve sağlık kuruluşlarına,
 4. Bilgi güvenliği ihlali ya da şüphesi durumunda bilgi işlem desteği sağlayan çözüm ortaklarımıza,
 5. İş faaliyetlerinin yürütülmesi için grup şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarına, alt işveren, iş ve çözüm ortaklarına aktarılacaktır.

D) Kişisel Verilerin Toplama Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (B) fıkrasında belirtilen amacın yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

hukuki sebeplerine dayanarak açık rızanıza ihtiyaç duyulmaksızın, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilecek, elektronik ve fiziksel ortamlarda gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak saklanacaktır.

Otomatik yöntemle,

 1. Şirketimiz, şube tesis ve binalarında güvenlik kamerası ile görüntünüzün alınması,
 2. Bilgisayar kullanan ziyaretçilerimizin ortak ağ üzerinden log kayıtlarının alınması, Otomatik olmayan yöntemle,
 3. Şirketimize ziyaret sırasında ziyaretçi kaydı oluştururken kimlik verilerin alınmasıyla toplanmaktadır.

E) İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 1. “Çay Mah. Abdi İpekçi Cd. No:2/A Akdeniz/MERSİN ” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 2. Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 3. teks-team@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 4. Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle mustafaaltinbas@teks-team.com.tr adresine elektronik posta göndererek,
 5. Veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
 6. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Teks Team Gıda Nak. Temizlik San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Veri Sahibi Başvuru Formu

KVKK Kapsamında Veri Sahibi Başvuru Formu