Kurumsal

Taahhütlerimiz

Çocuk İşçi

    14 yaşını tamamlamış fakat 15 yaşını henüz doldurmamış çocuk işçilerin zihinsel, bedensel, ahlaki ve sosyal gelişmelerine uygun olan ve eğitimine devam etmekte olanların okullarına gitmelerine engel olmayacak, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile kayıt altına alınan, Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen hafif işlerde çalıştırmayı, taahhüt eder.

Genç İşçi

    15 yaşını doldurmuş, 18 yaşından küçük genç işçilerin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yeteneklerini dikkate alarak, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde, genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin ederek Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile kayıt altına alınan şartlarda çalıştırmayıtaahhüt eder.

Çalışanların Bilinçlendirilmesi

    Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasınıtaahhüt eder.

Çalışma Saatleri

    Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayıtaahhüt eder.

Ücretler ve Ödemeler

    Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesinitaahhüt eder.

Ayrımcılık

    Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son vermenin söz konusu olamayacağınıtaahhüt eder.

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

    Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayıtaahhüt eder.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma

    Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasınıtaahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği

    Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iş ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda çalışanları bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayıtaahhüt eder.

Çevre

    Her türlü çevresel uygulamanın başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için çalışanlarının farkındalığı öncelikli odak alanı olarak belirlemeyi, ürün ve hizmetlere bağlı olarak oluşan atıkların minimize edilmesi için etkin atık yönetimini ile Çevre kirliliğini en aza indirerek kaynak geri dönüşümünü sağlayarak çevrenin korunmasını sağlamayıtaahhüt eder.

Eğitim

    Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı, taahhüt eder.

Prosedürlerimiz


RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE PROSEDÜRÜ 

1-    AMAÇ

Bu prosedürün amacı: Rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikaları ve davranışları tanımlamak, rüşvet ve yolsuzluk durumlarında Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin bulunduğu konumu belirlemek, rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uyulması hedeflenmektedir.

2-    KAPSAM

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin mal ve hizmet aldığı firma ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile iş ilişkisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşları, kapsamaktadır.

3-    TANIMLAR   

Rüşvet : Bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Yolsuzluk : Bulunduğu konuma ilişkin olarak verilen yetkilerin doğrudan veya dolaylı olarak çıkar ve haksız kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasıdır. Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında nakit ödemeler, siyasi ya da diğer bağışlar, komisyon, sosyal haklar, hediye, ağırlama ve diğer menfaatler sayılabilir.

4-    GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Genel Müdürün yetki, görev ve sorumluluğunda olup bu çerçevede ;

Genel Müdür :

·       Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasının uygulanması için gerekli ortamı sağlar. 

·       Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasının şirket içinde yürürlüğe girmesinden ve bu Prosedürde ileride yapılacak tüm değişikliklerin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

·       Prosedüre aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar ve bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini, güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.

Disiplin Kurulu :

·       Disiplin Kurulu, Prosedürün uygulanmasını çalışanlar yönünden uygulanabilirliğini kontrol ve takip eder, uygulama sırasında karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik çalışmalar yapar ve görüş bildirir. Disiplin Kurulu, bu prosedürün kapsamına giren tarafların bu prosedüre uygun davranmalarını sağlamak adına, uygun olmayan davranışların tespit edilmesi için çalışanların denetlenmesi gibi atılması gerekli adımları atar.

·       Disiplin Kurulu çalışan bu prosedüre aykırı düşen fiil ve davranışlarına ilişkin gerek mail yoluyla, gerek öneri/itiraz/şikayet formları ile veya çalışan temsilcisi aracılığı ile aktarılan konuları ele alarak gerekli soruşturmayı başlatır. Kural ihlali yapıldığının tespiti durumunda gerekli kararları alır.

·       Disiplin Kurulu, Prosedürün etkili bir şekilde uygulanıp, uygulanmadığına ilişkin olarak rutin değerlendirmeler yapar, Prosedüre uyuma ilişkin Genel Müdüre gerektiğinde rapor sunar.

İnsan Kaynakları :

·       İnsan Kaynakları gerekli farkındalık ve bilincin oluşturulması için ilgili Prosedürlerin oluşturulmasından ve Prosedürlere uyum için tüm insan kaynakları süreçlerinde gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Yöneticiler Ve Çalışanlar :

·       Tüm çalışanlar bu Prosedürü kabul eder ve Prosedürde yer alan ilkelere uygun hareket eder.

·       Yöneticiler, Prosedürdeki ilkelerin sorumlu oldukları İş Ortakları ve çalışanları tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlar.

·       Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından Prosedüre aykırı davranmaya zorlanmaz.

·       Tüm çalışanlar Prosedüre aykırı davranışları yöneticilerine ve/veya Disiplin Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

5-    MAL VE HİZMET ALINAN FİRMALAR VE İŞ ORTAKLARI

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

5.1. Firma Ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma yada iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılasalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda her hangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. İç Denetim Birimi, denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp, davranılmadığını değerlendirir.

5.2. Firma Ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uygunluğu konusunda olumlu değerlendirme yapılan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortakları ile yapılacak firma ve iş ortakları ile yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

·       Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer düzenlemelere tam uyum sağlanması,

·       Çalışanlarının bu esasları özümsemesi ve buna uygun davranması,

·       Belirli periyotlarla çalışanlarının Politika ile ilgili eğitim almalarının sağlanması,

·       Çalışanlarına bildirim yükümlülükleri ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politikaya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yürürlükteki sözleşmelerin haklı sebeple Disiplin Kurulu Kararı ile sonlandırılacağına ilişkin hükümlere yer verilir.

6- RÜŞVET VE YOLSUZLUK EYLEMLERİ İÇİN BAŞLICA RİSK ALANLARI

Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ilgili yasal düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olur ise olsun hiçbir rüşvet ve yolsuzluk eylemine tolerans göstermez. Rüşvet ile Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’den mal ve hizmet almak isteyen üçüncü taraflar ile iş ilişkisi sonlandırılır. Rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca risk alanları aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.

6.1. Rüşvet ve Yolsuzluk

Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla şirketimiz aracılığıyla iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

6.2. Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. Şirket tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir.

6.3. Kolaylaştırma Ödemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da süreci (izin ve ruhsat almak, belge temin etmek, vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma ödemeleri teklif edilmez.

6.4. Bağışlar Ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirket yardım amaçlı bağışlar yapmanın yanı sıra, sosyal yardımın bir parçası olarak Sosyal Sorumluluk Projelerinde yer alabilir. Yolsuzlukla mücadele yasaları, yardım amaçlı bağışları yasaklamadığı gibi, kurumların iyilik yapmak amacıyla hareket etmelerini de engellemez. Herhangi bir yardımda bulunmadan ya da sosyal sorumluluk projesi üstlenmeden önce, çalışan makul derecede özen göstererek durumu değerlendirmeli ve yardım amaçlı bağış taleplerinin, ticari faaliyetlerden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini bilmelidir. Çalışan, bir katılım talebinin uygun olup olmadığını değerlendirirken, kendisine şu soruları sormalıdır:

·       Ödemenin amacı ne?

·       Ödeme, şirketin yardım amaçlı bağış politikaları ve uygulamalarıyla uyumlu mu?

·       Ödeme, bir bağış yapılacak kurumun isteği üzerine mi yapılıyor?

·       Ödeme, iş alma ya da ayrıcalık elde etmek için mi istenmektedir?

·       Tüm yardım amaçlı bağış ve sosyal sorumluluk harcamaları, Yönetim Kurulu’nun yazılı onayını gerektirir.

7-    HATASIZ KAYIT TUTMA

Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna göre;

·       Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,

·       Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması gerekmektedir.

8-    EĞİTİM VE İLETİŞİM

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, şirket çalışanlarına duyurulmuş ve Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin internet sayfası aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir unsurdur. Bu kapsamda İnsan Kaynakları tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları düzenler.

9-    POLİTİKA İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

Bir çalışan ya da şirket adına hareket eden bir kişinin politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Disiplin Kuruluna iletilmelidir. Şirketimizde iş etiği politikaları ile ilgili hususlar Oryantasyon Eğitiminde çalışanlarına aktarılmaktadır.

Şirketimiz, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da şirketimiz adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan Disiplin Kuruluna yapmış olduğu etik kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz. Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Disiplin Kuruluna iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına etik kurallar ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir.

10- POLİTİKA İHLALLERİ

Rüşvetle Mücadele Politikasına aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu Disiplin Kurulu marifeti ile incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır. Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika’ ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin şirket yönetimi tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılır. Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.

11- SIFIR TOLERANS TAAHHÜDÜ

Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ilgili yasal düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olur ise olsun hiçbir rüşvet ve yolsuzluk eylemine tolerans göstermez. Yolsuzluk eylemleri riskini önlemek ve yolsuzluk eyleminin asla kabul görmeyeceği bir kültür yaratmak için yolsuzlukla mücadele programı uygular, bu amaçla belirlenmiş kurallar aşağıda belirtilmiştir.

·       Beraber çalıştığımız tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve beraber çalışma ihtimalimizin bulunduğu tüm iş ortaklarımızın ulusal veya uluslararası Yasaklı Kişiler listesinde bulunmaması gerekir.

·       Hakkında rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbarat alınan firmalarla çalışılmaz. Çalışmaya başlanmadan öncesinde gerekli pazar araştırmasının yapılmasının sorumluluğu ilgili süreç yöneticisine aittir.

·       Kurum çalışanları kurum müşterisiyle kendi çıkarı için, herhangi bir iş karşılığında, herhangi bir hizmet, para veya diğer karşılık talep etmelerine neden olabilecek, dolaylı özel iş ilişkisine giremez, borç para alamaz ve müşteriye ödünç para veremez.

·       Müşteriler tarafından ticari rüşvet kapsamında kurum çalışanına yapılan doğrudan teklifler, ödemeler ve çeşitli olanaklar verilmesi yasalar gereği suç sayılır ve cezalandırılır. Bu doğrultuda kurum çalışanlarının dolaylı ya da dolaysız olarak kişisel ödeme veya rüşvet kabul etmesi kesinlikle yasaktır.

·       Kurum ile ilişkisi olan hiçbir kişi veya kuruluştan yardım, bağış kabul edilemez.

·       Kurum çalışanları, müşterilerden ya da hizmet satın aldığımız kişi ve kurumlardan hediye, çeşitli imtiyaz, eşantiyon kabul edemez, kurumu ve alanı yükümlülük altına sokacak hiçbir talepte bulunamaz.

12- YÜRÜRLÜK

Bu prosedür, Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürünün onayı ile yürürlüğe girmiştir.


TACİZ AYRIMCILIK VE KÖTÜ MUAMELE İLE MÜCADELE PROSEDÜRÜ

1-     AMAÇ

Bu prosedürün amacı: Taciz, Ayrımcılık Ve Kötü Muamele sayılan davranışları tanımlamak, bu davranışlarla karşılaşıldığında Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin bulunduğu konumu belirlemek, Taciz, Ayrımcılık ve Kötü Muamele karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara uygun çalışma ortamının sağlanması hedeflenmektedir. 

2-     KAPSAM

Taciz, Ayrımcılık ve Kötü Muamele ile mücadele prosedürü Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin Yöneticileri de dahil olmak üzere bütün çalışanlarını, Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin mal ve hizmet aldığı firma ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ile iş ilişkisinde bulunan tüm kişi ve kuruluşları, kapsamaktadır.

3-     TANIMLAR  

3.1. TACİZ

Hukuki anlamda tehdit edici, rahatsızlık veren ve toplum tarafından tasvip edilmeyen birçok kötü davranışı kastetmektedir. İşyerinde taciz, bir kişinin çalışırken rahatsız edici bir davranışa maruz kalmasıdır. Taciz, cinsel, sözlü, fiziksel veya psikolojik olarak ortaya çıkar.

3.1.a - Cinsel Taciz : Cinsel taciz kişiyle vücut teması bulunmadan yapılan ve rızaya dayalı olmayan, cinsel içerikli söz, tavır veya diğer davranış biçimlerini içerir. Olayın gerçekleştiği ortama ve “bağlam”a göre, ısrarla tekrarlanan eylemler ya da bir tek eylem cinsel taciz olarak değerlendirilebilir. Cinsel tacizde “Süreklilik” önkoşul değildir.

Cinsel tacize örneklerden bazıları şunlardır:

• Kıyafetler, kişisel davranışlar veya bir kişinin vücudu hakkında yorumlar,

• Cinsel veya cinsiyet temelli şakalar,

• Cinsel yaklaşımda bulunmak,

• Reddedilse de defalarca biriyle çıkmak istemek,

• Bir kişinin kişisel veya cinsel hayatı hakkında söylentiler çıkarmak,

• Cinsel içerikli e-postalar veya kısa mesajlar göndermek,

• Vücudu yukarıdan aşağı süzmek,

• Aşağılayıcı jestler veya cinsel nitelikteki yüz ifadeleri,

• Kişiyi gözle rahatsız edici bir şekilde takip etmek,

• Cinsel içerikli posterler, çizimler, resimler, ekran koruyucular, e-postalar veya cinsel içerikli metinler bulundurup görünür halde tutmak,

3.1.b - Sözlü Taciz : Sözlü taciz, sürekli olarak kaba ya da nahoş sözel davranışlar sergilemektir.

Sözlü tacize bazı örnekler aşağıdaki gibidir

• Bireye karşı ırkçı argo kelimeler veya takma adlar kullanmak,

• Dini, siyasi, felsefi inançları ile ilgili rahatsız edici veya olumsuz yorumlarda bulunmak veya onları belirli bir dini, siyasi, felsefi ideolojiye dönüştürmeye çalışmak,

• Nefret söylemleri,

• Yüksek sesle küçük düşürücü sözler söylemek, hakaret etmek, isim takmak, küfür etmek,

• Sebepsiz yere işten çıkarma tehditlerinde bulunmak

• Genellikle küçük, alakasız veya önemsiz konularla ilgili sürekli ve haksız eleştiriler,

• Genellikle müşterilerin, yönetimin veya diğer çalışanların önünde, jestler/mimikler kullanarak alay etmek, eleştiri ve hakaretlerle aşağılamak,

• İmalı, kaba, iğneleyici, küçük düşürücü veya alaycı şakalar, cevaplar, konuşmalar yapmak.

3.1.c - Psikolojik  Taciz (Mobbing) : Duygusal taciz ya da bireyi işyerinden ihraç etme amacıyla uygulanan psikolojik baskılar olarak tanımlanır. İşyerinde bir kişinin veya birkaç kişinin, istenmeyen kişi olarak ilan ettikleri bir kişiyi, dışlayarak, sözlü ya da fiziksel tacizde bulunarak, mutlak itaate zorlamak, yıldırmak ve bezdirmektir. Mobbinge maruz kalan kişiler gördükleri zararın büyüklüğü ve etkisiyle işlerini yapamaz duruma gelmektedir.

Psikolojik Tacize (Mobbinge) örneklerden bazıları şunlardır

• Bireyin işini sabote etmek,

• Hakkında dedikodu veya yanlış, kötü niyetli söylentiler yaymak,

• Dışlamak, yokmuş gibi davranmak, gruptan izole etmek,

• E-postaya veya telefona rahatsız edici mesajlar bırakmak. (siber taciz),

• Mesleki yeterliliği sorgulamak, kişiye güvenilmediğini hissettirmek, nedensiz yere yetkileri azaltmak,

• Kasten, verilen süre içinde bitirilemeyecek görevler vermek,

• Bilgi saklamak,

3.1.d - Fiziksel Taciz: Fiziksel taciz terimi, fiziksel hareketleri içeren herhangi bir tehdit veya zorbalık anlamına gelir ve mağdur üzerinde olumsuz etkisi olur.

Fiziksel tacize bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

• Bireyin üzerine bir şeyler fırlatmak,

• Eşyalarını alıp atmak, tahrip etmek,

• Agresif ve tehdit edici jestlerle vücudunun herhangi bir yerine dokunmak,

• Saldırgan, tehdit edici hareketler yapmak,

• Kişinin özel alanına gereğinden fazla yakınlaşmak, üzerine yürümek

3.2. AYRIMCILIK:

Bir kişinin ırkına, cinsiyetine (hamilelik durumu dahil), rengine, milliyetine ya da toplumsal statüsüne, etnik kökenine, dinine, yaşına, engellilik haline, cinsel yönelimine, toplumsal cinsiyet kimliğine, ailevi durumuna, hassas tıbbi durumlarına, sendika üyeliklerine ya da faaliyetlerine, siyasi görüşüne ya da hukuken yasaklanan diğer bir durumuna dayalı olarak o kişiye yapılan haksız muamele ya da keyfi ayrım anlamına gelir.

Uluslararası Çalışma Örgütüne (ILO) göre “Ayrım” deyimi ırk, renk, cinsiyet, din, siyasal inanç, ulusal veya sosyal menşei bakımından yapılan iş veya meslek edinmede veya edinilen iş veya meslekte tabi olunacak muamelede eşitliği yok edici veya bozucu etkisi olan her türlü ayrılık gözetme, ayrı tutma veya üstün tutmaktır. Cinsiyet, yaş, sakatlık, aile sorumlulukları veya sosyal ve kültürel durumları dolayısıyla, özel şekilde korunma veya yardım ihtiyacında oldukları genel olarak kabul edilmiş bulunan kimselerin özel ihtiyaçlarını karşılamak amacını güden özel tedbirler ayırım sayılmaz.

3.2.a - Pozitif (Olumlu) Ayrımcılık :

İş hayatında pozitif ayrımcılık, kadınlar, genç çalışanlar, engelliler gibi grupların mevcut fırsatlardan adil bir pay almasını sağlamak için yapılan ayrımcılığa denir. İş yaşamında yasalar veya yönetmeliklerde kadın, genç, engelli çalışanlara eşit fırsatlar sunmak amacı ile pozitif ayrımcılık yapılmıştır.

3.2.b - Eşit Davranma İlkesi :

4857 Sayılı İş Kanununun Eşit Davranma İlkesi’ne göre; iş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamamaktadır.

Buna göre;

• İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamamaktadır.

• İşveren, aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştıramamaktadır.

 • İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmamaktadır.

3.3. KÖTÜ MUAMELE :

Bir kişinin cinsiyeti, yaşı, ırkı, etnisitesi, dini inancı ya da siyasi görüşü veya engellilik durumu sebebi ile başkaları tarafından olumsuz davranışlara maruz kalması olarak tanımlanmaktadır.

4-     GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Taciz, Ayrımcılık ve Kötü Muamele ile Mücadele Prosedürünün uygulanması Genel Müdürün yetki, görev ve sorumluluğunda olup;

      Genel Müdür :

·        İşyerinde Taciz, Ayrımcılık ve Kötü Muamele ile Mücadele Prosedürüne uygun çalışma ortamı sağlar. 

·        Taciz, Ayrımcılık ve Kötü Muamele ile Mücadele Prosedürüne aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar ve bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini, güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.

      Disiplin Kurulu :

·        Disiplin Kurulu, Prosedürün çalışanlar yönünden uygulanabilirliğini kontrol ve takip eder, uygulama sırasında karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik çalışmalar yapar ve görüş bildirir. Disiplin Kurulu, bu prosedürün kapsamına giren tarafların bu prosedüre uygun davranmalarını sağlamak adına, uygun olmayan davranışların tespit edilmesi için çalışanların denetlenmesi gibi atılması gerekli adımları atar.

·        Disiplin Kurulu çalışanların bu prosedüre aykırı düşen fiil ve davranışlarına ilişkin gerek mail yoluyla, gerek öneri/itiraz/şikayet formları, çalışan veya çalışan temsilcisi aracılığı ile aktarılan aykırılıkları ele alarak gerekli soruşturmayı başlatır. Prosedüre aykırılığın tespiti durumunda gerekli kararları alır.

·        Disiplin Kurulu, Prosedürün etkili bir şekilde uygulanıp, uygulanmadığına ilişkin olarak rutin değerlendirmeler yapar, Prosedüre uyuma ilişkin Genel Müdüre gerektiğinde rapor sunar.

      Yöneticiler Ve Çalışanlar :

·        Tüm çalışanlar bu Prosedürü kabul eder ve Prosedürde yer alan ilkelere uygun hareket eder.

·        Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından Prosedüre aykırı davranmaya zorlanamaz.

·        Çalışanların Prosedüre aykırı davranışa muhatap olmaları halinde bu durumu yöneticilerine, İnsan Kaynaklarına ve/veya Disiplin Kuruluna bildirmekle yükümlüdür.

      İnsan Kaynakları :

·        İnsan Kaynakları, Disiplin Kurulu tarafından prosedüre aykırılıklar hakkında alınan kararların muhataplarına iletilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur.

·        İnsan Kaynakları Prosedüre ilişkin sekretarya görevlerini yerine getirilmesi sırasında uymak zorunda olduğu ilkeler ;

·        Gizlilik İlkesi : Taciz, Ayrımcılık Ve Kötü Muamele ve özellikler cinsel taciz iddialarının ele alınmasında tüm aşamalarda başvuru sahibi kişi ve şikâyet edilen kişinin özel hayatlarının gizliliği ilkesine uygun davranacaktır.

·        Özen Gösterme İlkesi : Taciz, Ayrımcılık Ve Kötü Muamele ve özellikler cinsel taciz iddiaları karşısında, tacize uğrayanın tekrar mağdur edilmesine yol açabilecek ve tarafların insan onurunu zedeleyebilecek her türlü davranıştan kaçınmak ve bu tür davranışların ortaya çıkmasını önlemek hususlarında dikkat ve özeni gösterir.

·        Güven İlkesi : Taciz, Ayrımcılık Ve Kötü Muamele Prosedürüne ilişkin Disiplin Kurulu tarafından alınan kararların muhataplarına bildirilmesi sırasında gizlilik ve özen gösterme ilkelerine riayet ederek, tarafların güven duygusunu zedelemeyecek şekilde davranacaktır.

5-     PROSEDÜR İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

Bir çalışan ya da şirket adına hareket eden bir kişinin politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, Disiplin Kuruluna iletilmelidir. Şirketimizde iş etiği politikaları ile ilgili hususlar Oryantasyon Eğitiminde çalışanlarına aktarılmaktadır.

Şirketimiz, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da şirketimiz adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiçbir çalışan Disiplin Kuruluna yapmış olduğu etik kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz. Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu Disiplin Kuruluna iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına etik kurallar ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir.

6-     PROSEDÜR İHLALLERİ

Taciz, Ayrımcılık ve Kötü Muamele ile Mücadele Prosedürüne aykırılıklar Disiplin Kurulu marifeti ile incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır. Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Prosedüre aykırı davranış, tutum ya da faaliyette bulunulduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların/ yürürlükteki sözleşmelerin şirket yönetimi tarafından haklı sebeple tek taraflı olarak sonlandırılır.

7-     SIFIR TOLERANS TAAHHÜDÜ

Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. ilgili yasal düzenlemelere ve ilkelere daima tam uyumu hedefler ve amacı ne olur ise olsun Taciz, Ayrımcılık ve Kötü Muamele eylemine tolerans göstermez.

8-     EĞİTİM VE İLETİŞİM

Taciz, Ayrımcılık ve Kötü Muamele ile Mücadele Prosedürü, şirket çalışanlarına duyurulmuş ve Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti.’nin internet sayfası aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.

9-     YÜRÜRLÜK

Bu prosedür, Teks-Team Gıda Tem. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Genel Müdürünün onayı ile yürürlüğe girmiştir.