Kurumsal

Taahhütlerimiz

Çocuk İşçi

14 yaşını tamamlamış fakat 15 yaşını henüz doldurmamış çocuk işçilerin zihinsel, bedensel, ahlaki ve sosyal gelişmelerine uygun olan ve eğitimine devam etmekte olanların okullarına gitmelerine engel olmayacak, Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile kayıt altına alınan, Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan, okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onaylanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanmasını engellemeyen hafif işlerde çalıştırmayı, taahhüt eder.

Genç İşçi

15 yaşını doldurmuş, 18 yaşından küçük genç işçilerin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psikososyal gelişimi, kişisel yatkınlık ve yeteneklerini dikkate alarak, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da yetkili makamlar tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde, genç işçilerin tecrübe eksikliği, mevcut veya muhtemel riskler konularında bilgisizlik veya tamamen gelişmiş olmamalarına bağlı olarak gelişmelerini, sağlık ve güvenliklerini tehlikeye sokabilecek herhangi bir riske karşı korunmalarını temin ederek Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile kayıt altına alınan şartlarda çalıştırmayıtaahhüt eder.

Çalışanların Bilinçlendirilmesi

Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanların özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirilerek çalışanların bilinç düzeyinin artırılmasınıtaahhüt eder.

Çalışma Saatleri

Verimli çalışma ve insan haklarına duyulan saygı sebebiyle çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olmayıtaahhüt eder.

Ücretler ve Ödemeler

Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alarak; asgari ücret altında ücret olmamasını, fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesinitaahhüt eder.

Ayrımcılık

Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son vermenin söz konusu olamayacağınıtaahhüt eder.

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlamayıtaahhüt eder.

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma

Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca karşılık çalışma olamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olmasınıtaahhüt eder.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul edip, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi, tüm çalışanların konuyla ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemeyi, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmeyi, tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği politikasına uygun olarak çalışabilecekleri bir iş ortamı yaratmayı ve bu konuda yapılan çalışmalar konusunda çalışanları bilinçlendirmeyi, kurumumuzun faaliyetlerinden kaynaklanabilecek iş sağlığı ve güvenliği tehlikeleri ile ilgili riskleri belirleyip bu riskleri kabul edilebilir seviyelere çekerek kontrol altında tutmayıtaahhüt eder.

Çevre

Her türlü çevresel uygulamanın başarılı bir şekilde hayata geçirilebilmesi için çalışanlarının farkındalığı öncelikli odak alanı olarak belirlemeyi, ürün ve hizmetlere bağlı olarak oluşan atıkların minimize edilmesi için etkin atık yönetimini ile Çevre kirliliğini en aza indirerek kaynak geri dönüşümünü sağlayarak çevrenin korunmasını sağlamayıtaahhüt eder.

Eğitim

Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler. Bu mantıkla çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için şirket içi veya şirket dışı eğitimler düzenlemeyi, düzenlenen eğitimler ile çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişimini sağlamayı, taahhüt eder.