Politikalarımız

Müşteri / Potansiyel Müşteri Ayndınlatma Metni

Veri sorumlusu Teks Team Gıda Nak. Temizlik San. Ve Tic. Ltd. Şti. (TEKS TEAM) Teklif, sözleşme, cari hesap açılması, mağazada satışın gerçekleşmesi aşamalarında beyan edilen, sunulan evraklar ve kayıtlardan edindiği kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili sair mevzuat kapsamında toplamakta, işlemekte, gerekli idari ve teknik tedbirleri alarak saklamakta ve işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktığında silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. TEKS TEAM KVKK gerekliliklerini, belirlediği politika ve prosedürlerle sağladığını, KVKK’ nın 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre yerine getirmek için hazırladığı işbu aydınlatma metnini bilgilerinize sunar.

A) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Veri Sorumlusu: Teks Team Gıda Nak. Temizlik San. Ve Tic. Ltd. Şti. (TEKS TEAM)
Veri konusu kişi grubu: Müşteri (Ürün veya hizmet alan kişi), potansiyel müşteri (potansiyel ürün ve hizmet alıcısı)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

 1. Mal teklif ve/veya satış sözleşmelerinin kurulması veya ifası, satış ve satış sonrası hizmetlerin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılan talep ve şikâyet yönetimi, pazarlama ve reklam kampanya süreçlerinin yürütülmesi için,
 2. Mal sevkiyatı ve iadesi için yürütülecek operasyon ve lojistik faaliyetlerinin yönetilmesi için,
 3. Kumaş ve malzeme tedarikini sağlamak, fason üretim yaptırmak için,
 4. İhracatın gerçekleştirilmesi için,
 5. Nakliye ve alacak sigorta işlemleri için,
 6. Mağazadan alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın oluşturulabilmesi ve tarafınıza gönderilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel işlemlerden (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi, eve teslimat vs.) faydalanabilmenizi sağlamak, mağazamızda bulunmayan ürünlerin tedarik edilerek doğrudan size ulaştırılabilmesi için
 7. Mağazamızdan yapmış olduğunuz alışverişin iadesinin gerekli olduğu hallerde iade süreçlerinde iadenin banka hesabınıza yapılabilmesi için, ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi için
 8. Şirketimize ait sahaları ziyaretinizde kayıtların oluşturulması (güvenlik kamerası (CCTV) görüntüleri) kişilerin ve fiziksel mekan güvenliğinin temini için,
 9. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi için,
 10. Yönetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, bunların denetlenmesi, yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ve iletişim faaliyetleri için,
 11. İş faaliyetlerinin ve sürekliliğinin sağlanması, iyileştirilmesi, denetimi, takibi önerilerin alınması ve değerlendirilmesi için,
 12. Bilgi güvenliği süreçleri ve internet erişim yetkilerinin (log kayıtları) düzenlenmesi,
 13. İş ilişkisi içerisinde olan kişilerle ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda hukuka uygun işlemler gerçekleştirmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizi ispatlamak ve uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak için,
 14. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yetkili, kişi ve kurumlara bilgi vermek için

İşlenecektir.

B) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Teks Team KVKK’ nın 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde, burada konu olan kişi gruplarından elde ettiği kişisel verileri, bu metnin (B) maddesinde belirtilen ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında işler ve aşağıdaki amaçlar doğrultusunda belirtilen Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Kişileri, İş Ortakları, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarım yapar.

 1. Ürün sevkiyatı için lojistik, kargo ve kurye firmalarına, gümrük firmalarına ve anlaşmalı aracı kuruluşlarına,
 2. Nakliye, alacak sigortaları için anlaşmalı sigorta şirketlerine, finans kuruluşlarına
 3. Kumaş ve malzeme tedarikini sağlamak için tedarikçilere,
 4. Fason üretim için anlaşmalı fasoncu firmalara,
 5. İhracatın gerçekleştirilmesi için, aracı ihracatçı şirketlere,
 6. Alacakların tahsilatının gerçekleştirilmesi için alacak sigortası ve/veya finans kuruluşlarına,
 7. Banka ve elektronik ödeme kuruluşlarına, mağazamızda yapılan alışverişlerde kredi kartı kullanımında, kredi kartı bilgileri taraızca kaydedilmeden ödeme kuruluşlarına,
 8. e-posta sunucu, e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter hizmeti sağlayıcılarına, elektronik tebligat aracı hizmet sağlayıcılarına,
 9. Mersin ticaret ve sanayi odasına (MTSO) ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri ne (AKİB)
 10. Hukuki işlemler için anlaşmalı şirket avukatı/hukuk şirketlerine, hukuki ve mali danışmalık hizmeti ile bağımsız danışmalık hizmeti sağlayıcılarına,
 11. Vergi dairesi müdürlüklerine ve yeminli mali müşavirlere,
 12. İş faaliyetlerinin yürütülmesi için kamu kurum ve kuruluşlarına, alt işveren, iş ve çözüm ortaklarına

aktarılacaktır.

C) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, bu metnin (B) fıkrasında belirtilen amacın yerine getirilebilmesi için KVKK’ nın 5/2 maddesinde belirtilen

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 2. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 3. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 5. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

hukuki sebeplerine dayanarak açık rızanıza ihtiyaç duyulmaksızın, aşağıda belirtilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle elde edilecek, elektronik ve fiziksel ortamlarda gerekli idari ve teknik tedbirler alınarak saklanacaktır.

Otomatik yöntemle,

 1. Şirketimize ait tesis ve binalarda güvenlik kamerası ile görüntünüzün alınması,
 2. Şirketimizde bilgisayar kullanımı sırasında ortak ağ üzerinden log kayıtlarının alınması,
 3. Uzaktan çalışma kapsamında yapılan görüntülü görüşmelerde görüntü ve ses kayıtlarının alınması,

Otomatik olmayan yöntemle,

 1. Teklif, sözleşme, cari hesap açılması, mağazada satışın gerçekleşmesi aşamalarında beyan edilen, sunulan evraklar, kayıtlar, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin alınmasıyla toplanmaktadır.

D) İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK’ nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarılıyor ise aktarıldığı üçüncü gerçek veya tüzel kişileri bilme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi tercihen web sitemizde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’ nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince aşağıdaki belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

 1. Çay Mah. Abdi İpekçi Cd. No:2/A Akdeniz/MERSİN ” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 2. Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 3. teks-team@hs01.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,
 4. Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha önce şirkete bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@teks-team.com.tr adresine elektronik posta göndererek,
 5. Veya gelecekte Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
 6. Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Teks Team Gıda Nak. Temizlik San. Ve Tic. Ltd. Şti. ne iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30(otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.
Veri Sahibi Başvuru Formu

KVKK Kapsamında Veri Sahibi Başvuru Formu